fbpx

Polecamy

Podsumowanie drugiego roku pracy Zarządu Powiatu w Starachowicach

Podsumowanie drugiego roku pracy Zarządu Powiatu w Starachowicach Podsumowanie drugiego roku pracy Zarządu Powiatu w Starachowicach

Walka z COVID – 19, wdrażanie oszczędnościowej polityki finansowej oraz inwestycje na drogach – to główne kwestie, którym podporządkowane były w tym roku działania Zarządu Powiatu w Starachowicach. Od pierwszego dnia trwania epidemii Powiat realizuje zadania w ramach swoich ustawowych obowiązków i sukcesywnie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację wsparcia na rzecz mieszkańców.

Jednym z większych problemów, jakie Zarząd Powiatu rozwiązuje od początku kadencji, jest poprawa trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej decyzjami podjętymi w latach poprzednich. Znaczący wzrost zadłużenia w latach 2017-2018 przy niewielkiej spłacie rat kredytów oraz ograniczonym wykupie obligacji, spowodował kumulację spłaty zadłużenia Powiatu w latach 2020-2028. U progu 2020 r. niezbędne było pogłębianie wdrażania działań oszczędnościowych.

Dzięki umiejętnie prowadzonej polityce finansowej, Powiat zamknie 2020 rok spłatą 2,4 mln zł zobowiązań, przy jedynie 200 tys. zł planowanych do spłaty według wcześniejszego harmonogramu. Oprócz 1 mln 800 tys. zł rat kredytowych, planowany jest wykup obligacji za kwotę 600 tys. zł. Pomoże to zmniejszyć zadłużenie do kwoty 33 688 008 zł na koniec 2020 r.

- Spłacamy więcej kredytów niż zaciągamy i to przy spadku wpływów z udziału w PIT, dochodów z opłaty komunikacyjnej czy opłat za prawo jazdy – mówi starosta Piotr Babicki, dodając że w tej kadencji spłacono już 4 mln 400 tys. zł zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie racjonalizacja wydatków. W samym tylko starostwie ograniczono zatrudnienie o 15 osób (stan według listopada 2018 w stosunku do listopada 2020 r.). Konsekwentnie wdrażane działania przynoszą efekty. Tegoroczny budżet zamknięty zostanie prognozowaną nadwyżką w wysokości blisko 8 mln zł, czyli o ponad 5,7 mln zł wyższą niż w 2018 r., kiedy obecny Zarząd rozpoczynał kadencję.

Nieruchomości

Mimo trudnej sytuacji globalnej na rynku nieruchomości, Powiat zbył w tym roku trzy, które od lat, bez sukcesów, przeznaczane były do sprzedaży. Są to nieruchomości: przy ulicy Oświatowej (dawna siedziba starostwa i Państwowej Szkoły Muzycznej), przy ul. Kilińskiego (zabudowana budynkiem przychodni) oraz przy ul. Radomskiej w Starachowicach (dwie niezabudowane działki). Po raz pierwszy w tak dużym zakresie zrealizowano plan dochodów ze sprzedaży mienia, a jest to wskaźnik istotnie wpływający m.in. na możliwości uchwalania budżetów na kolejne lata. Dzięki tym transakcjom do powiatowej kasy trafi kwota w wysokości blisko 3,4 mln zł.
Równie istotny jest tu aspekt społeczny. Każda z transakcji wiązać się będzie z inwestycjami, które realizowane będą z myślą o mieszkańcach. W dawnej siedzibie starostwa powstaną lokale użytkowe oraz mieszkania. Natomiast pacjenci przychodni przy ulicy Kilińskiego nie będą musieli zmieniać ośrodka zdrowia. Powiat zabezpieczył w dokumentacji przetargowej, by nowy właściciel prowadził tam działalność leczniczą.

Inwestycje

Polityka oszczędnościowa nie wyklucza inwestycji. W 2020 r. Powiat realizował osiem zadań inwestycyjnych na drogach, za łączną kwotę ponad 6 mln zł. Większość zostało już zakończonych, w trakcie realizacji są jeszcze dwa - budowa chodnika w Małyszynie Górnym (gm. Mirzec) i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych nr 0581T i 0616T.

Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Dróg Samorządowych możliwa była realizacja aż czterech zadań na drogach powiatowych w gminie Brody tj. remontu dwóch odcinków o łącznej długości 1,795 km na drodze powiatowej nr 0615 T przez wieś Adamów, a także przebudowa dwóch odcinków, o łącznej długości 1, 830 km na drodze powiatowej nr 0613 T Starachowice – Adamów- Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 5,2 mln zł, z czego dofinansowanie pokryło ponad 3,9 mln zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu (ponad 151 tys. zł) i Gminy Brody (ponad 1 166 tys. zł).

Wspólnymi siłami Powiatu oraz Miasta i Gminy Wąchock wybudowano ponad 500 – metrowy odcinek chodnika do Rataj, o który przez wiele lat zabiegali mieszkańcy. Dzięki realizacji tej inwestycji znacznie zwiększy się bezpieczeństwo pieszych. Dodatkowym zabezpieczeniem są tu bariery ochronne na odcinku ok. 190 m. Wartość zadania wyniosła ponad 561 tys. zł. 40 proc. tej kwoty pokrył Powiat Starachowicki, natomiast 60 proc. – Miasto i Gmina Wąchock.

Jedną z ważniejszych kwestii kontynuowanych w 2020 r. jest opracowywanie dokumentacji wraz z decyzją ZRID na budowę wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Nowy wykonawca, wyłoniony w postępowaniu przetargowym, w październiku br. przedstawił koncepcję układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Została ona zaakceptowana przez Zarząd Powiatu i Zespół roboczy składający się z przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych i Gminy Starachowice, będących strategicznymi partnerami realizacji inwestycji. Aktualnie trwa proces uzgodnień branżowych niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz dokonania pomiarów geodezyjnych. Termin zakończenia prac projektowych, wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń określony został na 30 września 2021 r.

Ponadto, Powiat realizuje inwestycję w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stykowie, gdzie ruszyła w tym roku budowa centrum rehabilitacyjnego. Powiat pozyskał na nią dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Inwestycja opiewa na 970 tys. zł. Pozwoli na uruchomienie w jednym z nieużywanych budynków PZAZ ośrodka rehabilitacyjnego, zarówno dla podopiecznych jednostki, jak i osób z zewnątrz. Inwestycja będzie realizowana przez 3 lata. Jej zakończenie planowane jest na październik 2022 r.


reklama


Walka z COVID - 19

Ze względu na epidemię wiele planów i zamierzeń trzeba było zweryfikować. Walce z koronawirusem podporządkowana jest większość tegorocznych działań, także w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Powiat pozyskał ponad 6,5 mln zł na walkę z COVID – 19. Część tych pieniędzy przeznaczona została na zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu, w tym respiratora stacjonarnego, a także środków ochrony osobistej dla szpitala, który – zgodnie z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego został przekwalifikowany najpierw w szpital jednoimienny, a następnie w szpital leczący pacjentów wyłącznie z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Pozostała część środków pomaga zapewnić wsparcie mieszkańcom powiatu.

Dzięki realizacji projektu „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”, w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, możliwy jest zakup profesjonalnego sprzętu i środków ochrony, pozwalających na bezpieczne świadczenie usług publicznych, nie tylko w systemie ochrony zdrowia i jednostkach opiekuńczych, ale również przez służby mundurowe i w urzędach na terenie całego powiatu. Planowany jest również zakup automatu do szybkich testów PCR oraz profesjonalnych testów VIDAS SARS-COV-2 lgG, dedykowanych do walki z COVID-19. Urządzenie będzie funkcjonować w szpitalu. Równocześnie trwa adaptacja pomieszczeń i wyposażanie miejsc kwarantanny zbiorowej, w budynku po starym oddziale zakaźnym w Starachowicach.

Jak dotąd zakupionych zostało 20 tys. podręcznych płynów dezynfekcyjnych do rąk, które na początku roku szkolnego 2020/2021 otrzymał każdy uczeń i nauczyciel w Powiecie Starachowickim, od żłobków i przedszkoli, przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, publiczne i niepubliczne oraz placówki oświatowe funkcjonujące na terenie wszystkich gmin w powiecie. A jest to zaledwie jeden z wielu projektów, na które Powiat pozyskał wsparcie w walce z epidemią.

Dzięki dotacji z programu „Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, uczniowie i nauczyciele szkół prowadzonych przez Powiat Starachowicki uczą się dziś i pracują zdalnie na 40 nowoczesnych laptopach. W sprzęt komputerowy doposażeni zostali też wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej w naszym powiecie, łącznie 92 osoby, co jest zasługą projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Ponadto, w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), 25 dodatkowych tabletów do kształcenia zdalnego trafiło do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 a kolejne sprzęty wspierające zdalną edukację Powiat zakupi do szkół w ramach środków pozyskanych z programu rządowego „Aktywna tablica”.

Pomoc otrzymali również pensjonariusze oraz personel domów pomocy społecznej, w ramach projektów: „Bezpieczna Przyszłość”, „Wsparcie DPS" oraz dotacji celowych na „Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej".

Z kolei osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej, otrzymały dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Było to możliwe dzięki funduszom pozyskanym przez Powiat w ramach Modułu III Programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

W dobie epidemii niezwykle istotne jest wsparcie psychologiczne. Takiej pomocy udzielają bezpłatnie, telefonicznie psychologowie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach. Pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numery: 41 274 73 85 lub 693 779 899.

Imprezy w nowej formule

Epidemia wymusiła konieczność ograniczenia i zmiany dotychczasowej formuły organizacji imprez. W przestrzeń wirtualną po raz pierwszy przeniesiono 06. Legendę STAR@ - Zlot Pojazdów Zabytkowych, organizowany przez Powiat Starachowicki. W tym roku impreza w całości odbyła się w sieci. Nie zniechęciło to fanów motoryzacji, na których przed ekranami komputerów, telefonów i tabletów czekało mnóstwo atrakcji. Relacje na żywo i materiały filmowe z imprezy obejrzało blisko 60 tys. osób.

W mieszanej formule, przy ograniczonej liczbie publiczności odbyła się gala wręczenia Honorowej Nagrody Gospodarczej Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień”, której towarzyszył wyjątkowy koncert fortepianowy, rozpoczynający cykl koncertów w ramach 24. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Powiat Starachowicki dołączył w tym roku do elitarnego grona samorządów, które współtworzą to wydarzenie. Przez dwie godziny Starachowice były muzyczną stolicą Polski. Koncert był transmitowany na żywo w internecie, dzięki czemu mogli oglądać go wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

W sanitarnym reżimie odbyły się również zawody kolarskie Starachowicka Strzała, we współorganizację których Powiat Starachowicki włączył się już po raz czwarty.

Oświata

W sferze oświaty, poza skomplikowaną organizacją pracy zdalnej wszystkich jednostek, kontynuowana była realizacja rozpoczętych projektów unijnych, w tym m.in. projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja”, w ramach którego w tym roku zakupiono wyposażenie i zmodernizowano pracownie przedmiotów zawodowych w Zespołach Szkół Zawodowych nr 1, 2 i 3. Ponadto zorganizowano kursy językowe i zawodowe dla uczniów szkół biorących udział w projekcie.

Pozyskane też zostały środki na realizację nowych projektów, z których warto wspomnieć o „Akademii Programowania” w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach, dzięki któremu szkoła zyskała najnowocześniejszą technologicznie szkolną pracownię internetową w województwie, a uczniowie i nauczyciele, kontynuując realizację projektu, będą podnosić swoje kompetencje cyfrowe.

Było to możliwe dzięki współpracy z Akademią Przedsiębiorczości oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice S.A.

Najbliższa przyszłość

Nadrzędnym efektem pracy Zarządu Powiatu nad poprawą sytuacji finansowej ma być realizacja kluczowych w tej kadencji inwestycji. Rok 2020 Powiat kończy z trzema wnioskami złożonymi do Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach których planowana jest kompleksowa termomodernizacja infrastruktury szkolnej.

Termomodernizacja ma objąć: Zespoły Szkół Zawodowych nr 1, 2 i 3, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach. Kluczową i priorytetową inwestycją do realizacji w bliskiej przyszłości pozostaje budowa wiaduktu w Starachowicach Zachodnich, tak ważna z punktu widzenia usprawnienia systemu komunikacji w mieście i powiecie. Trwają działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na to zadanie. Sytuacja finansowa Powiatu nadal pozostaje trudna i wciąż wymaga kontynuowania polityki oszczędnościowej.

Realizacja inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i we współpracy z innymi samorządami jest i pozostanie główną drogą rozwoju Powiatu Starachowickiego w najbliższej przyszłości.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media