fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (31 V 2019)

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (26 IV 2019) Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (26 IV 2019)

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 31 maja 2019 r. – godz. 9.00. Sesja odbędzie się w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach.


reklama


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2 .Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr III/2019 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2019 r.

5. Przyjęcie Protokołu Nr IV/2019 z sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2019 r.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice w 2018 r.:

1) zapytania do wystąpienia.

7. Informacja z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1) zapytania do wystąpienia.

8. Przedstawienie Raportu o stanie gminy.

9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

10. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2019 – 2029,

5) w sprawie wydzierżawienia na okres 20 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy al. Armii Krajowej,

6) w sprawie wydzierżawienia na okres 30 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych kortami tenisowymi, położonych w Starachowicach przy ulicy Jadwigi Kaczyńskiej,

7) w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości,

8) w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice,

9) w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzanie,

10) w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Mirzec projektu pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – typ projektu: Projekt parasolowy,

11) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Starachowicach na lata 2019 - 2023,,

12) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Starachowice.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Komunikaty.

14. Zamknięcie obrad. 

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Starachowicach
Mariusz Konarski

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media