fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (19 XII 2019)

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (19 XII 2019) Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (19 XII 2019)

W najbliższy czwartek tj. 19 grudnia w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędą się obrady Rady Miejskiej w Starachowicach, początek godz. 9.00. Sesja transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Ratusz, na stronie: www.starachowice.eu w zakładce Telewizja Ratusz - „sesja na żywo”.

W programie sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

5. Projekt budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok:


reklama


1) odczytanie projektu uchwały budżetowej (bez załączników) wraz z uzasadnieniem Prezydenta Miasta,

2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącej projektu budżetu,

3) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Starachowice na 2020 rok,

4) odczytanie opinii i wniosków stałych Komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu,

5) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu,

6) debata – w tym dyskusja nad wniesionymi poprawkami do projektu budżetu i ich przegłosowanie,

7) głosowanie uchwały budżetowej.

6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020-2035:

1) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020-2035,

2) głosowanie.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Starachowicach na I półrocze 2020 roku.

8. Plany pracy Komisji stałych RM na I półrocze 2020 r.:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarcza,

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu.

9. Pozostałe projekty uchwał:

1) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu/na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego w 2020 roku,

3) w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w 2020 roku pomocy rzeczowej,

4) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

5) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

6) w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,

7) w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z późniejszymi zmianami,

8) w sprawie średniej ceny jednostki paliwa,

9) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej wysokości oraz sposobu poboru,

10) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Starachowice, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania,

11) w sprawie zmiany uchwały Nr IX/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

12) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice,

13) w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

14) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych Gminy Starachowice na rzecz ich najemców zmienionej Uchwałą Nr XVI/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r.

15) w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu prowadzenia robót budowlanych oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Starachowice, a niebędących drogami publicznymi,

16) w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice,

17) w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Starachowice,

18) w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach,

19) w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika,

20) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starachowicach na 2020 rok.

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Komunikaty.

13. Zamknięcie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media