fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (15 IV 2020)

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (18 II 2020) Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (18 II 2020)

16 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XX sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się tradycyjnie o godz. 9.00. Zostanie ono przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Z uwagi na szczególną sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, liczba jego uczestników została ograniczona do niezbędnego minimum. W celu sprawnego i jak najkrótszego przeprowadzenia obrad proszono radnych o ograniczenie wystąpień w trakcie dyskusji i kierowanie pytań, ewentualnych wniosków oraz oświadczeń wyłącznie w formie pisemnej.

Porządek XX sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 16 kwietnia 2020 r.


reklama


1. Otwarcie sesji Rady Powiatu

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwam w użytkowaniu wieczystym Powiatu Starachowickiego,

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach, przy ul. Radomskiej,

c) utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Starachowicach oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach,

d) likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach,

e) zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego,

f) powierzenia zadań Powiatu Starachowickiego Gminie Starachowice z zakresu kultury (edukacja dla kultury),

g) zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej,

h) zmiany uchwały Nr XVI/117/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego,

i) w sprawie skargi na działalność Starosty Starachowickiego,

j) w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 r.,

k) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 r.,

l) zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2029.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

6. Sprawozdanie z działalności i sytuacji finansowej za 2019 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych jednostek organizacyjnych:

a) Domów Pomocy Społecznej,

b) Warsztatów Terapii Zajęciowej,

c) Placówek Opiekuńczo – wychowawczych.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 2019 – 2020.

8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 za rok 2019.

9. Sprawozdanie z realizacji programu Powiat dla Niepełnosprawnych uchwalonego na lata 2017 – 2022.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Starachowickiego.

11. Ewaluacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Starachowickim na lata 2016 – 2022 za lata 2018 – 2019.

12. Informacja na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

13. Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach za rok budżetowy 2019.14. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

15. Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

16. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

17. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

18. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Starachowickim.

19. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Starachowickim.

20. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

21. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

22. Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji za 2019 rok.

23. Wnioski i oświadczenia radnych.

24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

25. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

26. Zakończenie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media