fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (22 V 2020)

W piątek, 22 maja br. o godzinie 9:00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. W związku z epidemią podczas sesji będą zachowane szczególne środki ostrożności. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, ograniczony do minimum jest udział zaproszonych gości. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo, bez wychodzenia z domu poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice: www.youtube.com/user/umstarachowice.

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr II/2020 z sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2020 r.

5. Przyjęcie Protokołu Nr III/2020 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2020 r.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice w 2019 r.:

1) zapytania do wystąpienia.

7. Informacja z działalności Gminnej Rady Działalności Publicznego:

1) zapytania do wystąpienia.

8. Przedstawienie Raportu o stanie gminy.

9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

10. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020 – 2035,

4) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice,

5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6) w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2020 r.”,

7) w sprawie zmiany uchwały nr XV/12/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Starachowice, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania,

8) w sprawie przejęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego zarządzania drogą Powiatową Nr 0617T Starachowice – Lubienia od km 2+165 do km 2+465 (odcinek ul. Kolejowej w Starachowicach),

9) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

10) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice,

11) w sprawie wydzierżawienia na okres 25 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

12) w sprawie wydzierżawienia na okres 25 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Bocznej,

13) w sprawie przystąpienia Gminy Starachowice do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji Do Zmian Klimatu”,

14) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Starachowice,

15) w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych w Starachowicach,

16) w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice od Powiatu Starachowickiego realizacji zadania z zakresu kultury (edukacja dla kultury),

17) w sprawie zmiany nazwy Starachowickiego Centrum Kultury w Starachowicach na Park Kultury w Starachowicach,

18) w sprawie statutu Parku Kultury w Starachowicach,

19) w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach,

20) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach,

21) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach,

22) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli,

23) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

12.Odpowiedzi na interpelacje.

13. Komunikaty.

14. Zamknięcie obrad.


reklama


UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media