fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (26 VI 2020)

W piątek, 26 czerwca br. o godzinie 9:00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazło się 15 punktów. W związku z epidemią podczas sesji prosimy o zachowanie szczególnych środki ostrożności. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, ograniczony do minimum zostanie udział zaproszonych gości. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice: www.youtube.com/user/umstarachowice.

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr IV/2020 z sesji Rady Miejskiej w dniu 22 maja 2020 roku.

5. Przygotowanie do sezonu letniego: obiekty sportowo-rekreacyjne, zbiorniki wodne – na terenie Starachowic w okresie wakacyjnym:

1) informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – zapytania,

2) informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zapytania.

6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019:

1) zapytania.

7. Debata nad Raportem o stanie gminy i głosowanie nad wotum zaufania dla Prezydenta Miasta.

8. Procedura absolutoryjna:

1) informacja na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta Starachowice za 2019 rok,

2) informacja na temat sprawozdania finansowego miasta Starachowice za 2019 rok,

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta Starachowice za 2019 rok,

4) informacja o stanie mienia gminy Starachowice,

5) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta,

6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

7) dyskusja,

8) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Starachowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2019 rok,

9) projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starachowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2019 rok.

9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2020 roku.

10. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania.

11. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

2) w sprawie udzielenia w latach 2019 – 2020 Województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach – ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

4) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020-2035,

6) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/6/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2020 r.”,

7) w sprawie powierzenia spółce Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starachowicach zadania własnego Gminy Starachowice polegającego na wynajmie lokali mieszkalnych na warunkach określonych w art. 7a-7f ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewali i tymczasowych pomieszczeń (teks jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 508), tworzonych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Starachowice umowy wykonawczej.

8) w sprawie przyjęcia stanowisko Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zamówienia publicznego pn. „Pielęgnacja 5 skwerów zieleni miejskiej w Starachowicach”,

9) w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zamówienia publicznego pn. „Modernizacja obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach”,

10) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

11) w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa.

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Komunikaty.

15. Zamknięcie obrad.


reklama


IT / UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media