fbpx

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (25 VI 2021)

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (25 VI 2021) Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (25 VI 2021)

 

W piątek, 25 czerwca br. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. W związku z epidemią podczas sesji prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice: www.youtube.com/user/umstarachowice.

Program obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Informacja na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

5. Przyjęcie Protokołu Nr V/2021 z sesji Rady Miejskiej w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

6. Przyjęcie Protokołu Nr VI/2021 z sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2021 roku.

7.Przygotowanie do sezonu letniego: obiekty sportowo-rekreacyjne, zbiorniki wodne – na terenie Starachowic w okresie wakacyjnym:

1) informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – zapytania,

2) informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zapytania.

8.Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020:

1) zapytania.

9. Debata nad Raportem o stanie gminy i głosowanie nad wotum zaufania dla Prezydenta Miasta.

10. Procedura absolutoryjna:

1) informacja na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy Starachowice za 2020 rok,

2) informacja na temat sprawozdania finansowego gminy Starachowice za 2020 rok,

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Starachowice za 2020 rok,

4) informacja o stanie mienia gminy Starachowice,

5) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta,

6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

7) dyskusja,

8) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Starachowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2020 rok,

9) projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starachowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2020 rok.

11. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2021 roku.


reklama


12. Plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na II półrocze 2021 r.:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarcza,

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu.

13. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

14. Informacja prezydenta miasta z prac między sesjami:

1) zapytania.

15. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

2) w sprawie udzielenia w roku 2021 Gminie Mirzec pomocy rzeczowej w związku z realizacją projektu pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”,

3) w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w 2021 i w 2022 roku pomocy rzeczowej w związku z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejskiej – 6 Września na skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo,

4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2021 rok,

5)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego,

6)w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

7) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

8)w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,

9) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,

10) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

11) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/2/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2021-2035.

16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

17. Odpowiedzi na interpelacje.

18. Komunikaty.

19. Zamknięcie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media