fbpx

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (28 X 2021)

28 października br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/857/rada-powiatu-starachowickiego.htm., a jego porządek prezentujemy poniżej.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w dniu 28 października 2021, godz. 09:00.

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Informacja Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na temat sytuacji kadrowej w PZOZ.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Powiatu Starachowickiego,

b) w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

c) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 2021-2023”,

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021r.,

e) w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Starachowicki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej wąskotorową linię kolejową Starachowice Wschodnie – Iłża,

f) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego,

g) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”,

h) w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki,

i) w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

j) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/196/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego,

k) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,

l) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2021 – 2029.


reklama


5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

6. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oraz Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

8. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz informacja Starosty Starachowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście.

9. Przyjęcie zmiany planu pracy Rady Powiatu w Starachowicach na 2021 rok.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

12. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

13. Zakończenie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media